Pojištění

Komplexní cestovní pojištění

Ceny zájezdů nezahrnují cestovní pojištění včetně pojištění léčebných výloh a zrušení cesty (storna zájezdu). Souběžně s podpisem smlouvy doporučujeme uzavřít cestovní pojištění 8 denní - 360 Kč, 10 denní - 380 Kč, 11 denní - 400 Kč, 12 denní - 440 Kč.

Komplexní cestovní pojištění zahrnuje:

- léčebné výlohy v zahraničí včetně repatriace (do výše 3.000 000 Kč),

- akutní zubní ošetření (do výše 10.000 Kč),

- přivolání opatrovníka (do výše 50.000 Kč),

- přivolání sociálního pracovníka nebo psychologa (do výše 50.000 Kč),

- osobní věci a zavazadla limit na jednu položku (do výše 50.000 Kč),

- zpoždění, poškození nebo ztráta zavazadla při přepravě (do výše 5.000 Kč),

- trvalé následky úrazem (do výše 500.000 Kč),

- smrt úrazem (do výše 500.000 Kč),

- odpovědnost za způsobenou škodu na zdraví jiné osoby (do výše 1.000.000 Kč),

- odpovědnost za způsobenou škodu na majetku jiné osoby (do výše 1.000.000 Kč),

- odpovědnost za ušlý zisk jiné osoby (do výše 50.000 Kč),

- storno zájezdu (80% skutečných nákladů, max. 17.000 Kč) - vztahuje se i na
  případy nařízené karantény a onemocnění nemocí COVID-19 (vystavena
  neschopenka lékaře) před odjezdem/odletem.  

Osoby starší 70 let lze pojistit za příplatek 200%.

Rozhodující je datum sepsání smlouvy o zájezdu. Pokud je klient v době podpisu starší 70-ti let musí být Komplexní cestovní pojištění navýšeno o 200% příplatek. V případě, že klient v době podpisu smlouvy o zájezdu ještě nedosáhl 70-ti let, ale překročí tuto hranic např. týden před nástupem dovolené nebo v průběhu - příplatek 200% se ho netýká.

Podpisem smlouvy o zájezdu klient prohlašuje, že se seznámil s Informacemi pro klienta, které rovněž obsahují poučení o ochraně osobních údajů a s pojistnými podmínkami VPP a ZPP CEP 2015/02.

Pojistné podmínky VPP a ZPP CEP 2015/02 ke stažení ZDE.

Připojištění přerušení nastoupené cesty z důvodu COVID19 

Za příplatek 350 Kč / osoba / pobyt nabízíme možnost připojištění přerušení nastoupené cesty z důvodu COVID19 (max. 30.000 Kč).

Připojištění přerušení nastoupené cesty z důvodu COVID19 slouží pro tyto případy:

Přerušení cesty
Pojišťovna poskytne pojistné plnění v podobě úhrady nákladu za nespotřebované služby vyplývající z uzavřené smlouvy o zájezdu a v podobě dodatečných nákladů na návrat (jízdní doklat, letenka), pokud nebylo možné použí původní zpáteční jízdní doklad. 

Nařízení preventivního testu na zjištění onemocnění COVID-19
Pojišťovna uhradí náklady spojené s jeho provedením (jedná se o preventivní test v zahraničí a nevztahuje se na test, který je požadován pro vstup do země).

Nařízené preventivní karantény 
Pojišťovna po dobu jejího trvání uhradí náklady spojené s ubytováním a stravou pojištěného. Pojišťovna pojištěnému uhradí náklady za parkovné, které vznikly po termínu řádného návratu leteckou dopravu, pokud vyzvednutí vozidla v řádném termínu zabránila nařízená preventivní karanténa pojištěného v souvislosti s podezřením na onemocnění COVID-19 mimo území České republiky nebo nařízený test na vyloučení onemocnění COVID-19 mimo území České republiky.

Repatriace pojištěného po ukončení nařízené preventivní karantény mimo území České republiky
Pojišťovna hradí náklady na tuto repatriaci.


Pojištěný je povinen ihned po vzniku škodní události (tj. ihned po nařízení preventivního testu na zjištění onemocnění COVID-19 nebo nařízení preventivní karantény v souvislosti s podezřením na onemocnění COVID-19, k tomu příslušným úřadem mimo území České republiky) kontaktovat asistenční centrálu pojišťovny a postupovat v souladu s jejími pokyny. Pojišťovna uhradí vzniklé náklady na základě dokladů osvědčujících nenávratné vynaložení těchto nákladů pojištěným. V odůvodněných případech může pojišťovna vzniklé náklady uhradit přímo za pojištěného, a to po předchozí dohodě s asistenční centrálou pojišťovny.

Informujte se o podmínkách na všech prodejních místech cestovní kanceláře ANCORA.

Připojištění STORNO PLUS

Za příplatek 100 Kč / osoba / pobyt nabízíme možnost připojištění STORNO PLUS pro případ přerušení cesty (80 % skutečných nákladů, max. 10.000 Kč).

Připojištění STORNO PLUS slouží pro tyto případy: 

- vážné onemocnění, úraz či úmrtí jednoho z pojištěných
- smrt manžela, resp. manželky, dětí, rodičů, jednoho z pojištěných
- krádež nebo vloupání do místa stálého bydliště anebo do podniku, který je ve vlastnictví jednoho z pojištěných
- živelná pohroma v oblasti trvalého bydliště jednoho z pojištěných
- živelná pohroma, občanské nepokoje nebo epidemie oficiálně označené mezinárodními čí místními úřady, ministerstvem zdravotnictví či ministerstvem zahraničních věcí České republiky, které by mohly ohrozit život, zdraví nebo majetek pojištěného v místě pobytu


Informujte se o podmínkách na všech prodejních místech cestovní kanceláře ANCORA.

Navýšení maximálního limitu pojistného plnění pro případ zrušení cesty (storno zájezdu)

Pokud má klient zájem o navýšení maximálního limitu pojistného plnění pro případ zrušení cesty (storno zájezdu) - lze zvýšit za následující příplatky ke standardnímu pojištění UNIVERSAL STORNO - 8 denní - 360 Kč, 10 denní - 380 Kč, 11 denní - 400 Kč, 12 denní - 440 Kč.

- zvýšení limitu na 24.000 Kč - jednorázový příplatek 150 Kč / osoba / pobyt
- zvýšení limitu na 32.000 Kč - jednorázový příplatek 250 Kč / osoba / pobyt

Toto navýšení limitu je možné pouze za předpokladu, že má klient zakoupeno cestovní pojištění UNIVERSAL STORNO vč. storna zájezdu od pojišťovny Generali - 8 denní - 360 Kč, 10 denní - 380 Kč, 11 denní - 400 Kč, 12 denní - 440 Kč.

Jedná se tedy o rozšíření maximální pojistné částky ze 17.000 Kč na 24.000 Kč nebo 32.000 Kč a vždy 80% skutečných nákladů.

Příklad: Klient cestuje na 8-denní zájezd. Zakoupí standardní Komplexní cestovní pojištění za 360 Kč / osoba / pobyt. Přeje-li si navýšit pojistný limit při případném stornování zájezdu ze 17.000 Kč na 24.000 Kč. Zaplatí tedy 360 Kč + jednorázový příplatek 150 Kč = 510 Kč při 8-denní zájezdu.

Informace pro klienty, kteří neuzavřeli Komplexní cestovní pojištění

Z důvodů komplikací vznikajících v zahraničních destinacích v minulém roce v případech, kdy klienti na zájezdech cestovní kanceláře ANCORA uzavřeli před odjezdem jiné pojištění než to, které uzavírá cestovní kancelář ANCORA, požadujeme, aby objednavatel zájezdu (klient), který si sjedná jiné cestovní pojištění než nabízí CK ANCORA,  jménem všech osob uvedených na cestovní smlouvě vzal na vědomí následující ustavení:

Beru na vědomí, že v případě, když si toto Komplexní cestovní pojištění, které CK ANCORA nebo její obchodní zástupce nabízí za ceny u 8 denních zájezdů - 360 Kč, 10 denních zájezdů - 380 Kč, 11 denních zájezdů - 400 Kč, 12 denních zájezdů - 440 Kč nesjednám, nemám nárok na pojistné plnění:

- v případě zrušení zájezdu ze strany zákazníka
- v případě převozu do nemocnice a hospitalizace v zahraničí
- v případě ambulantního ošetření včetně předepsaných léků
- v případě přivolání opatrovníka
- v případě akutního zubního ošetření
- v případě repatriace a převozu
- v případě poškození/ztráty zavazadel
- v případě opožděného dodání zavazadel leteckou společností
- v případě odpovědnosti za způsobenou škodu na zdraví
- v případě odpovědnosti za způsobenou škodu na majetku
- v případě trvalých následků úrazem
- v případě smrti úrazem
- v případě nadstandartní asistenční a právní služby. 

Beru na vědomí, že zástupci (delegáti) CK ANCORA v destinaci jsou vyškoleni pouze pro postupy a pomoc v případě pojistné události kryté Generali Pojišťovnou a.s., specifikované v Pojistných podmínkách pro cestovního pojištění VPP a ZPP CEP 2015/02.

Pojistné podmínky VPP a ZPP CEP 2015/02 ke stažení ZDE.
 

Z výše uvedeného důvodu beru taktéž na vědomí, že v případě nesjednání Komplexního cestovního pojištění zprostředkovaného CK ANCORA, nemohu od zástupců, partnerů a delegátů CK ANCORA v zahraničí požadovat pomoc při řešení jakékoliv pojistné události, jenž nevyplývá z pojistné smlouvy zprostředkované CK ANCORA. S přihlédnutím ke skutečnosti, že CK ANCORA nejsou známy sjednané podmínky jiných pojišťoven, jsem si vědom/a toho, že pracovníci, partneři a delegáti CK ANCORA v daných destinacích nemají oprávnění ani pověření pojistné případy jakkoliv řešit, zasahovat do nich či poskytovat rady v pojistných případech jiné pojišťovny než Generali Pojišťovna a.s.

V případě, že CK ANCORA mi zajistí pomoc, beru na vědomí, že tato cestovní kancelář nenese žádnou odpovědnost ve vztahu k plnění z pojistné smlouvy,  kterou nezprostředkovala.

Pojištění proti úpadku
ANCORA - cestovní kancelář s.r.o. je členem Asociace cestovních kanceláří České republiky (ACKČR).

ANCORA - cestovní kancelář s.r.o. je vlastníkem licence opravňující k podnikání v oblasti provozování cestovní kanceláře.

ANCORA - cestovní kancelář s.r.o. má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře u Generali Pojišťovna a.s., číslo pojistné smlouvy 1710200001. Informace související s předmětným pojištěním naleznete též na internetových stranách www.generali.cz. Naleznete zde rovněž informace a pokyny jak postupovat při pojistné události a odpovědi na nejčastější dotazy související s tímto pojištěním.

Aktualizovaný seznam pojištěných CK naleznete v sekci "Pojištění záruky pro případ úpadku CK".

Katalogy 2021 - online

Spojte se s námi na sociálních sítíchFacebook Google Plus Twitter Skype

Ancora call centrum: 583550370
Rezervujte ONLINE

Hot tip

Itálie

5.6.2021 - 12.6.2021
10 744 Kč

Itálie

5.6.2021 - 12.6.2021
10 912 Kč

Bulharsko

9.6.2021 - 16.6.2021
9 671 Kč

Bulharsko

9.6.2021 - 16.6.2021
11 431 Kč

Bulharsko

9.6.2021 - 16.6.2021
11 959 Kč

Bulharsko

9.6.2021 - 16.6.2021
14 775 Kč

Řecko

10.6.2021 - 17.6.2021
16 359 Kč

Řecko

11.6.2021 - 18.6.2021
17 239 Kč

Bulharsko

12.6.2021 - 19.6.2021
11 431 Kč

Všechny last minute zájezdy

+420 583 550 370